Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εντάσσονται στις παρακάτω τάξεις ως εξής:

  • Α' Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως 250 τ.μ
  • B' Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας από 250 τ.μ. έως και 1.000τ.μ
  • Γ' Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κάθε χώρο, χωρίς περιορισμό στον εμβαδό. Σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των 1.000τ.μ


*Από την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 για την υποβολή μιας ενεργειακής επιθεώρησης απαιτείται η πληρωμή παραβόλου αξίας 5 ευρώ για ακίνητα έως και 250 τ.μ., αξίας 10 ευρώ για ακίνητα από 250 τ.μ. έως και 1000 τ.μ. και αξίας 30 ευρώ για ακίνητα άνω των 1.000 τ.μ. . Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο από το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του. 

         Το γραφείο αναλαμβάνει:  

  •  Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ανεξαρτήτου τετραγωνικών (καταστημάτων, γραφείων, κτιρίων, ξενοδοχείων)
  • Επίσκεψη-Αυτοψία ακινήτου
  • Αποτύπωση (σκαρίφιμα) εάν δεν έχετε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
  • Έκδοση παραβόλου*
  • Άμεση Έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (δυνατότητα αυθημερόν διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης)
  • Αίτηση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από την Πολεοδομία.