Διαδικασία Έκδοσης Π.Ε.Α

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.

  • Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης. 

          Δικαιολογητικά για την Έκδοση ΠΕΑ 

  • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
  • Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.
  • Ο επιθεωρητής παραδίδει το Π.Ε.Α επικυρωμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και υπογεγραμμένο, σφραγισμένο από το γραφείο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου

        Το γραφείο αναλαμβάνει:                

  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ανεξαρτήτου τετραγωνικών (καταστημάτων, γραφείων, κτιρίων, ξενοδοχείων)
  • Επίσκεψη-Αυτοψία ακινήτου
  • Αποτύπωση (σκαρίφιμα) εάν δεν έχετε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
  • Έκδοση παραβόλου*
  • Άμεση Έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (δυνατότητα αυθημερόν διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης)
  • Αίτηση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από την Πολεοδομία.